Event box

Indsaml 2D fotografier og generer 3D data - fotogrammetri med Metashape

Indsaml 2D fotografier og generer 3D data - fotogrammetri med Metashape In-Person

*** Læs teksten på engelsk nedenfor ***


3D data har tilføjet nye dimensioner til kulturarvsområdet både i relation til dokumentation og i relation til formidling, og det er, hvad kurset skaber indblik i.

Fotogrammetri er når 3D data bliver skabt vha. 2D fotografier. Arkæologer bruger fotogrammetri til at gengive både små og store genstande, f.eks. skulpturer, runesten, heleristninger, udgravningsfelter og bygninger.

2D fotografier bliver indsamlet med almindelige spejlreflekskameraer, når det drejer sig om mindre genstande, og med droner, når det drejer sig om landsskabsmodeller.

3D data opstår ved at behandle fotografierne med software, og det er meget ofte programmet Metashape, som bliver brugt. 3D-modellerne føjer nye muligheder til arkæologers arbejde i relation til for- og fjernundersøgelser, formidling, inddragelse af VR osv. Du kan selv få indblik i mulighederne ved at deltage på kurset.

På kursuset bliver du introduceret til processen. Du er både med til at indsamle data i form af 2D fotografier og med til at genere 3D data. Kurset begynder på National Museet, hvor vi indsamler data. Dataindsamlingen foregår ved, at vi fotograferer udvalgte skulpturer i den antikke afdelingen. Kurset forsætter på KUB Datalab, Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus, hvor vi
bearbejder data. Bearbejdningen foregår ved, at vi omskaber fotografierne til 3D data ved hjælp af nogle stærke gamer-computere og programmet Metashape.

Planen er i store træk således.

 

  • 09:30 - Vi mødes ved personaleindgangen, hvor vi bliver modtaget af en museets medarbejdere og bliver guidet hen til samlingen af klassiske skulpterer og relieffer
  • 10:00 - 12:00 - Vi indsamler data - dvs. tager billeder. Jeg medbringer tre kameraer, men har du selv et digitalt spejlreflekskamera, så er du velkommen til at medbringe dette.
  • 12:00 - Vi siger farvel til National Museet og cykler / går til Søndre Campus
  • 13:00 - 16:00 - Vi mødes i KUB Datalab SC og processerer modellerne.

For at give et indtryk af, hvad det hele handler om, har jeg funder et par links til sites med
arkæologiske 3D modeller:

Hvis der er deltagere, der ikke taler dansk, vil kurset blive afviklet på engelsk.


Collect 2D data and generate 3D data - photogrammetry with Metashape


3D data has added new dimensions to the field of cultural heritage both in relation to documentation and in relation to dissemination, and this is what the course creates an insight into.

Photogrammetry is when 3D data is created using 2D photographs. Archaeologists use photogrammetry to reproduce both small and large objects, e.g. sculptures, runestones, carvings, excavation sites and buildings.

2D photographs are collected with regular SLR cameras when it comes to smaller objects, and with drones when it comes to landscape models. 3D data is created by processing the photographs with software, and it is very often the program Metashape that is used.

The 3D models add new possibilities to archaeologists' work in relation to preliminary and remote investigations, communication, the inclusion of VR, etc. You can get an insight into the possibilities yourself by participating in the course.

On the course you will be introduced to the process. You both help to collect data in the form of 2D photographs and help to generate 3D data.

The course begins at the National Museum, where we collect data. The data collection takes place by photographing selected sculptures in the antique department. The course continues at KUB Datalab, Copenhagen University Library, Søndre Campus,
where we process data. The processing takes place by converting the photographs into 3D data using some powerful gamer computers and the program Metashape. 

The plan is roughly as follows.

  • 09:30 - We meet at the staff entrance, where we are received by a museum employee and are guided to the collection of classical sculptures and reliefs
  • 10:00 - 12:00 - We collect data - i.e. taking pictures. I bring three cameras, but if you have a digital SLR yourself, you are welcome to bring this.
  • 12:00 - We say a nice goodbye to the National Museum and cycle / walk to Søndre Campus
  • 13:00 - 16:00 - We meet in KUB Datalab SC and process the models.

To give an impression of what it's all about, I found a few links to sites with archaeological
3D models:

If there are participants who do not speak Danish, the course will be conducted in English.2,

Related LibGuide: KUB Datalab by Christian Knudsen

Date:
03/10/2023
Time:
9:30 - 16:00
Time Zone:
Central European Time (change)
Location:
KUB Datalab - Sdr Campus
Campus:
KUB Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 Kbh. S
Categories:
  Datalab  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Lars Kjær
Lars Kjær